پروژه و پژوهش

نیازسنجی سیستم جامع مدیریت اطلاعات بیمارستان (HIS)

پروژه تهیه سند استاندارد نیازسنجی سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان (HIS) بر اساس استاندارد نیازسنجی IEEE 830-1998 که هدف آن آشنا کردن پژوهشگران، تولیدکنندگان نرم افزار و دانشجویان با چگونگی نگارش و تهیه یک سند نیازسنجی استاندارد و اصولی برای انجام پروژه های بزرگ تولید نرم افزار می باشد.

بررسی سیستمهای Open Source ERP

سیستمها Open Source ERP این امکان را به سازمانها میدهد که برخلاف سیستمهای خصوصی، دیگر نیاز نباشد که ساختار سازمان و کارها بر اساس نرم افزار تغییر کند، بلکه میتوان نرم افزار را به صورت کامل جهت تطبیق با نیازهای سازمان تغییر داد.