پرسشنامه حالت – وضعیت اضطراب اسپیلبرگر

Speilberger State – Trait Anxiety Inventory (STAI-Y)

پرسشنامه اضطراب حالت و وضعیت اشپیلبرگر که STAI هم نامیده می شود برای اندازه گیری اضطراب لحظه ای یا عمومی به صورت گسترده به کاری می رود و از معتبرترین پرسشنامه های سنجش اضطراب در روانشناسی است. در این نوشتار بخش نخست این پرسشنامه به صورت آنلاین این ارزیابی را انجام می دهد و نتیجه ها را برای من می فرستند. با توجه به اینکه این پرسشنامه برای پژوهش پایان نامه من تهیه شده است بنابراین نتایج آن برای همه قابل دسترس نیست و بخش دوم این پرسشنامه نیز چون فعلا کاربردی برای من نداشت به صورت آنلاین تهیه نشده است.

پرسشنامه نخست مربوط به بخش حالت یا State این پرسشنامه است و شامل ۲۰ پرسش نخست STAI است. بخش State به بررسی وضعیت اضطراب لحظه ای فرد می پردازد.


 

بخش نخست – STAI: State Part

تعدادی از عبارت هایی که مردم برای تعریف خود از آنها استفاده می کنند در زیر آمده است . هریک از عبارتها را بخوانید و سپس با توجه به مقیاس زیر عددی را بنویسید که نشان می دهد شما همین الان، یعنی در این لحظه چه احساسی دارید. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست. وقت زیادی را صرف هیچ عبارتی نکنید. بلکه پاسخی دهید که به نظرمی رسد به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف می کند.

۱= اصلا …… ۲= تا اندازه ای ……… ۳= متوسط …….. ۴= زیاد

 بخش دوم – STAI: Trait Part (هنوز نسخه آنلاین آن را درست نکرده ام)