پرسشنامه استرس ادراک شده Perceived Stress Scale – PSS

سنجه (مقیاس – پرسشنامه) استرس ادراک شده

Perceived Stress Scale – PSS (Cohen, Kessler, & Underwood Gordon, 1994)

 

فهرست