وبلاگ

پژوهش

نیازسنجی سیستم جامع مدیریت اطلاعات بیمارستان (HIS)

پروژه تهیه سند استاندارد نیازسنجی سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان (HIS) بر اساس استاندارد نیازسنجی IEEE 830-1998 که هدف آن آشنا کردن پژوهشگران، تولیدکنندگان نرم افزار و دانشجویان با چگونگی نگارش و تهیه یک سند نیازسنجی استاندارد و اصولی برای انجام پروژه های بزرگ تولید نرم افزار می باشد.

پژوهش, تکنولوژی

بررسی سیستمهای Open Source ERP

سیستمها Open Source ERP این امکان را به سازمانها میدهد که برخلاف سیستمهای خصوصی، دیگر نیاز نباشد که ساختار سازمان و کارها بر اساس نرم افزار تغییر کند، بلکه میتوان نرم افزار را به صورت کامل جهت تطبیق با نیازهای سازمان تغییر داد.

تکنولوژی

Internet of Things یا اینترنت چیزها (اشیاء)!

اینترنت آینده، اینترنت چیزها، اینترنت اشیا، Internet of Things، سیستمهای فراگیر، اشیای هوشمند، شبکه چیزها، و … همگی از جمله اسامی هستند هستند که داغترین موضوعات تحقیقاتی و صنعتی این روزها را در دنیا تشکیل میدهند.نسل آینده اینترنت تنها متعلق به انسانها نیست بلکه حضور اشیاء در اینترنت پر رنگ تر از حضور انسانها خواهد بود.

Start research on IoT
فهرست