Armin Player: پروژه برنامه نویسی کارشناسی ۱۳۸۳ ساخت Media Player

پروژه Armin Player یک پخش کننده چند رسانه ای (Media Player) با دلفی است که پروژه پایان ترم درس برنامه نویسی ویژه گرایش کارشناسی سخت افزار کامپیوتر من بود.