از ابتدای سال ۱۳۹۱ خدمات خریدهای آنلاین خارجی که با ارزهای مختلف صورت میگرفت و که توسط این سایت ارائه میشد ۵٪ علاوه بر هزینه های قبلی اضافه شده است که این هزینه مربوط به عملیات بانکی است و ارتباطی با هزینه های جاری خدمات ندارد. هزینه های تبدیل واحد ارزی نیز جداگانه محاسبه میشود و به هزینه فوق اضافه میگردد.

خریدها با ارز پیش فرض دلار آمریکا انجام میشود و خرید از سایر ارزها مشمول هزینه تبدیل واحد (حدود ۴٪) و هزینه خدمات بانکی (۵٪) و هزینه انجام خدمات (سود ۴٪) خواهد بود.

انجام کلیه خدمات بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه میگردد.

برای اطلاع از جزئیات هزینه ها تماس بگیرید.